Algemene voorwaarden

BELANGRIJK! LEES A.U.B. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GOED VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT.
Uw gebruik van deze site en de informatie beschikbaar op deze site is onderworpen aan de volgende voorwaarden en condities:

Eigendom - Deze site is eigendom van, wordt beheerd en onderhouden door KIMBERLY-CLARK CORPORATION ("Kimberly-Clark"), hoofdkantoor in de VS, en is gemaakt voor uw informatie, onderricht, amusement en communicatie. Alle intellectuele eigendomsrechten van deze site en van alle waarneembare onderdelen daarvan, daarbij zonder beperking inbegrepen tekst, beelden en geluid, komen toe aan Kimberly-Clark.

Beperkingen aan Gebruik - U mag deze site, of gedeelten daarvan, niet kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, versturen, verspreiden, uitzenden of op wat voor manier dan ook wijzigen of anderszins voor uw commercieel gebruik benutten.

Kennisgeving van Handelsmerk - Alle namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van Kimberly-Clark en u mag deze materialen dan ook niet voor enig doel gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kimberly-Clark.

Ongevraagde Ideeën - Kimberly-Clark wil graag uw opmerkingen ontvangen en uw vragen beantwoorden over onze producten en ons bedrijf. Wij zijn echter niet op zoek naar, noch kunnen wij uw ongevraagde ideeën, suggesties of materiaal gerelateerd aan de ontwikkeling, ontwerp, productie of marketing van onze producten accepteren. Door dit beleid te hanteren, hopen wij hieruit voortvloeiende misverstanden bij leden van het publiek te voorkomen, die opmerkingen of ideeën indienen die samenhangen met producten of concepten die door de werknemers van Kimberly-Clark zijn ontwikkeld. Indien u bij Kimberly-Clark in dienst treedt, dient u niets van het materiaal wat op deze site wordt verschaft te beschouwen als arbeidscontract of een deel daarvan. Voorts houden gedane uitspraken geen garantie of verplichting van de kant van Kimberly-Clark in.

Onthulling en Gebruik van uw Berichten - Berichten die u naar Kimberly-Clark verstuurt al dan niet via elektronische post worden niet vertrouwelijk behandeld en Kimberly-Clark is niet aansprakelijk voor gebruik of onthulling ervan. Alle communicatie en ander materiaal (daarbij zonder beperkingen inbegrepen ongevraagde ideeën, suggesties of materiaal) die u naar deze site verstuurt of naar Kimberly-Clark via elektronische post, zijn en blijven geheel eigendom van Kimberly-Clark en mogen zonder vergoeding door Kimberly-Clark voor elk doel gebruikt worden, commercieel of anderszins. Indien u deze site gebruikt als een manier om informatie aan Kimberly-Clark te verschaffen ter bevordering van een relatie tussen verkoper en koper, verklaart en garandeert u dat de specificaties omtrent grondstoffen en alle andere informatie die u verschaft, correct en compleet is en dat u ons terstond op de hoogte zult stellen indien er een wijziging of andere verandering is in dergelijke informatie.

Jurisdictie - De producten waarnaar in deze site wordt verwezen zijn alleen in Nederland verkrijgbaar en kunnen in uw land onverkrijgbaar zijn. Deze site wordt beheerd door Kimberly-Clark vanuit de Verenigde Staten en Kimberly-Clark doet geen verklaringen omtrent de geschiktheid of beschikbaarheid voor gebruik op andere locaties, over de informatie en het materiaal op deze site, daarbij zonder beperkingen inbegrepen de informatie en ander materiaal die reclame maken voor de producten op deze site. Tevens kan het zijn dat software op deze site onderworpen is aan exportbeperkingen opgelegd door de Verenigde Staten en niet gedownload, of anderszins geëxporteerd of opnieuw ingevoerd mag worden, naar ( een staatsburger of inwoner van) een land waarop de Verenigde Staten een embargo gelegd heeft. Indien u de software [van onze server ophaalt] download of gebruikt, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, of onder de wetgeving valt van, of een staatsburger bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID - KIMBERLY-CLARK DOET GEEN UITSPRAKEN OF TOEZEGGINGEN MET BETREKKING TOT DE CORRECTHEID, BETROUWBAARHEID OF VOLKOMENHEID VAN DE INHOUD (TEKST EN BEELDEN) VAN DEZE SITE. TOT DE WETTELIJK TOEGESTANE HOOGTE, WIJST KIMBERLY-CLARK ALLE AANSPRAKEN AF, UITDRUKKELIJK DANWEL GESUGGEREERD, INCLUSIEF, DOCH NIET BEPERKT TOT, GESUGGEREERDE AANSPRAKEN VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VOORTS GARANDEERT KIMBERLY-CLARK NIET DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE DEZE SITE BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ IS VAN "COMPUTERVIRUSSEN".

Beperking van Aansprakelijkheid - Kimberly-Clark is niet aansprakelijk voor wat voor schade dan ook, daarbij zonder beperkingen inbegrepen speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband staat met uw toegang, of gebrek aan toegang tot deze site of het gebruik van, of vertrouwen op deze site en de inhoud ervan. Bovendien heeft Kimberly-Clark niet de plicht deze site of de inhoud ervan bij te werken en zal Kimberly-Clark dan ook niet aansprakelijk zijn voor het nalaten dergelijke informatie bij te werken. Voorts is Kimberly-Clark noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor uw gebruik van andere websites die u bezoekt via links binnen deze site. Deze links en andere 'bronnen' waarnaar verwezen wordt op deze site, worden alleen verschaft bij wijze van algemeen nut aan gebruikers van het World Wide Web en vermelding op onze site houdt geen bekrachtiging of verwantschap in met Kimberly-Clark.

Overig - Kimberly-Clark behoudt zich, naar eigen goeddunken, te allen tijde het recht voor om (1) deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, (2) berichten te controleren en te verwijderen en (3) de beschikbaarheid van deze site te beëindigen. zonder enige aankondiging. Indien enige voorwaarde, conditie of voorbehoud in deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig, nietig of om andere redenen niet te handhaven blijkt, zullen de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden, condities en voorbehouden hierdoor niet beïnvloed of anderszins aangetast worden. Deze Algemene Voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen u en Kimberly-Clark omtrent de hierin genoemde onderwerpen. Door het gebruik van deze site, geeft u aan dat u akkoord gaat met de hiervoor genoemde voorwaarden en condities.

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN EN CONDITIES, GEBRUIK DEZE SITE DAN NIET.

Logo FSC
Volg ons op
Cookie-instellingen